Trong xu thế hội nhập như hiện nay, các thiết bị đo lường là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất cũng như phát triển của doanh nghiệp Chính vì vậy, Công ty C N ĐIỆN TỬ QUỐC THỊNH là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam chuyên nhập khẩu và phân phối chính thức các dòng sản phẩm cùng với các linh kiện cân điện tử do các hãng điện tử hàng đầu thế giới sản xuất. Với phương châm phục vụ khách hàng như: chất lượng cao, dịch vụ tốt, giá cả hợp lý, chúng tôi cam kết đảm bảo:


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-08-16 (月) 23:28:51 (102d)