"Aviation Australia được thành lập bởi Chính phủ bang Queensland vào năm 2001 để hỗ trợ cho việc phát triển, tăng trưởng của ngành hàng không và công nghệ không gian tại Úc cũng như thị trường quốc tế. Aviation Australia tọa lạc tại sân bay quốc tế Brisbane, là một trường đào tạo về ngành hàng không đẳng cấp thế giới, được chứng nhận bởi nhiều tổ chức quốc tế như EASA, CASA, CRICOS, ISO, ATS Aviation TP HCM: Tầng M, Toà nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 & ATS Aviation - tầng 3, tòa nhà TAF, 201 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng. ĐT: (+84 8) 39 333 266

#VietnamAirlines? #4StarAirline? #Bloomberg" https://aviationaustralia.asia/ https://www.deviantart.com/aviationaustralia https://ameblo.jp/aviationaustralia-asia https://studiumfc.umontreal.ca/user/profile.php?id=292182 https://aviationaustralia.gumroad.com/p/b-o-tri-may-bay-aviationaustralia https://about.me/aviationaustralia/ https://issuu.com/aviationaustralia.asia https://www.pinterest.com/aviationaustraliaasia/ https://aviationaustraliaasia.tumblr.com/ https://vnexpress.net/du-ho-c-nga-nh-ky-thuat-vien-bao-tri-may-bay-ta-i-australia-3524488.html https://www.facebook.com/takeoffwithyourcareer https://vnexpress.net/4-yeu-to-giup-tiet-kiem-chi-phi-du-hoc-hieu-qua-tai-australia-3549445.html https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/ky-su-bao-tri-may-bay-co-hoi-nghe-nghiep-rong-mo-cung-muc-luong-khung-2017041809145617.htm https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/bao-tri-may-bay-nganh-ky-thuat-voi-muc-luong-8-chu-so-ngay-sau-khi-tot-nghiep-20170227095133734.htm https://kenh14.vn/ky-su-bao-tri-may-bay-co-hoi-nghe-nghiep-rong-mo-cung-muc-luong-khung-20170417183327061.chn https://genk.vn/nghe-hot-hai-ra-tien-de-kiem-viec-nhat-2016-la-ky-thuat-vien-bao-tri-20160817202936579.chn https://www.techz.vn/1-816-1-ky-thuat-vien-bao-tri-may-bay-nghe-hot-de-kiem-viec-nhat-nam-2016-ylt50328.html


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-07-04 (日) 01:56:24 (152d)