Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải u (Seagull Petrotrans JSC) được Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp giấy phép hoạt động ngày 24/01/2018 với các ngành nghề chủ đạo như sau:

  1. Kinh doanh dịch vụ vận tải biển
  2. Dịch vụ đại lý tàu biển
  3. Dịch vụ cung ứng tàu biển
  4. Bán buôn và bán lẻ xăng (A95, E5); Dầu Diesel (DO); Dầu FO .....

    #sptcgroup #SeagullPetrotransJSC #daudongco #dauthuyluc #dauhopso Thông tin liên hệ SPTC Group Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải u. (Seagull Petrotrans JSC) Website: https://sptc.com.vn Địa chỉ: Số 139 Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam Hotline: 0989.411412 Email: prm@sptc.com.vn Face: https://www.facebook.com/sptcgroup/ Map: https://www.google.com/maps?cid=15972389900005042846 Google knowledge: https://www.google.com/search?kgmid=/g/11qfyfctqx Xem thêm tại: Dầu thuỷ lực - https://sptc.com.vn/danh-muc/dau-thuy-luc/ Dầu máy nén khí - https://sptc.com.vn/danh-muc/dau-may-nen-khi/ Mỡ bôi trơn - https://sptc.com.vn/danh-muc/mo-boi-tron/ My socials: http://classiccarsales.ie/author/sptcgroup/ http://www.pokerinside.com/profiles/view/442937 http://recipes.mentaframework.org/user/editDone/150218.page http://www.progettokublai.net/forums/users/sptcgroup/ http://www.aytoloja.org/jforum/user/editDone/176912.page https://www.themehorse.com/support-forum/users/info-sptcgroup/ https://themepalace.com/users/sptcgroup/ https://musescore.com/sptcgroup https://mythem.es/forums/users/sptcgroup/ https://nhattao.com/members/sptcgroup.2906732/ https://subrion.org/members/info/SptcGroup/ https://www.helpforenglish.cz/profile/212894-sptcgroup https://forums.tomshardware.com/members/sptcgroup.2888642/#about https://trello.com/sptcgroup/activity https://player.me/sptcgroup/about https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=397268_okshp3jt https://calis.delfi.lv/profils/lietotajs/241285-sptcgroup/ http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?SptcGroup http://hichiso.mond.jp/i_hhh_wiki/index.php?SptcGroup http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kook/cgi-bin/seminar/index.php?SptcGroup


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-08-24 (火) 23:58:40 (100d)